Economische gevolgen nieuwe kansspelwet

In het regeerakkoord uit 2012 is door de VVD en de PvdA besloten om de kansspelwet te moderniseren. Als gevolg van de nieuwe kansspelwet wordt het voor online kansspelaanbieders mogelijk om een licentie aan te vragen voor de Nederlandse kansspelmarkt. De verwachting is dat de sportsector economische gevolgen zal ondervinden van de nieuwe kansspelwetgeving. Het Sports Economics Research Centre van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft een onderzoek verricht naar de invloed van kansspelbeleid op de economie van de sport. Met name voor de belastinginkomsten, sponsoring van BVO’s en de mediarechten voor de sportbonden wordt een economisch effect verwacht.

Lees ook: Kansrijk door Kansspelen (door Bob van Oosterhout)

Voor het onderzoek zijn diepte-interviews afgenomen bij zes deelnemers uit de kansspelmarkt en de sportsector. Er is hen gevraagd naar hun verwachtingen over de geldstromen naar de sportsector bij een overgang van de huidige situatie van een verbod op online kansspelen naar een regulering door de overheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat er grote onzekerheid heerst over de toekomstige omvang van de kansspelmarkt. Dit komt vooral door de onduidelijkheid of er substitutie plaatsvindt of dat er sprake is van additionele groei. Substitutie houdt in dat consumenten offline kansspelaanbieders inwisselen voor online kansspelaanbieders en daar hun geld bij gaan inzetten. Wanneer er substitutie plaatsvindt is de verwachting dat de huidige offline kansspelmarkt krimpt als gevolg van de toegenomen concurrentie van de online kansspelaanbieders.

Indien er sprake is van additionele groei zorgen de online kansspelaanbieders ervoor dat de interesse in gokken in het algemeen toeneemt en de kansspelmarkt in zijn geheel groeit. Dit zal zich ook vertalen in de hoogte van de afdrachten naar de sport van de huidige loterijen, die bij substitutie afnemen en bij additionele groei juist toenemen. Op basis van reguleringen van kansspelmarkten in het buitenland ligt een additionele groei het meest voor de hand. Dit blijkt uit cijfers uit Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk en Italië, waar de regulering geen negatieve invloed heeft gehad op de bestaande offline kansspelaanbieders.

Uitgangspunt bij het onderzoek waren de belangrijkste geldstromen in de sportsector (zie onderstaande afbeelding). De nieuwe kansspelwet zal vooral veranderingen veroorzaken rondom de sponsorinkomsten en de mediarechten voor de sportbonden. De sponsorinkomsten zullen toenemen, met name voor het betaald voetbal door het ontstaan van nieuwe partnerships met online kansspelaanbieders. Toch liggen er ook kansen voor sportbonden, clubs en verenigingen. Met betrekking tot de mediarechten kunnen mogelijk juist de kleinere sportbonden profiteren, omdat zij op dit moment niet of nauwelijks op zendtijd kunnen rekenen. Met de komst van online kansspelaanbieders zou er een nieuw mediakanaal kunnen ontstaan waarop sporten hun prestaties kunnen tentoonstellen. Voor de BVO´s verandert hierbij weinig als gevolg van de langlopende deal die zij sloten met FOX Sports.

De geldstromen van de provincies en gemeenten worden door de geïnterviewden niet in verband gebracht met de regulering van online kansspelen en ook voor de clubs en verenigingen worden weinig economische veranderingen verwacht. Voor NOC*NSF zal er voor de inkomsten vanuit sponsoring van een kansspelaanbieder geen wijziging optreden zolang De Lotto haar partner is. Dit komt door de branche-exclusiviteit die gepaard gaat met de huidige deal. Voor de belastinginkomsten is het de verwachting dat ze toenemen, omdat online kansspelaanbieders in de huidige situatie al aanwezig zijn, maar nog geen belasting afdragen.

Lees ook: Sportbonden, de angst regeert (door Chris Woerts)

Mede door de negatieve reactie van de Raad van State op het wetsvoorstel, is het nog altijd onduidelijk wanneer de nieuwe kansspelwet ingaat. Het is echter belangrijk dat BVO’s, wanneer de nieuwe kansspelwet in werking treedt, een shared revenue model hebben ontwikkeld om een duurzame partnership te sluiten met een kansspelaanbieder. Bij een shared revenue model is het voor een kansspelaanbieder mogelijk om niet enkel te sponsoren, maar ook geld te verdienen aan de BVO door nieuwe consumenten die zich aanmelden bij de kansspelaanbieder via de BVO.

Sportbonden kunnen zich voorbereiden door na te denken over relevante mediarechten die zij kunnen verkopen aan kansspelaanbieders. Hierbij moet vooral gedacht worden aan livestreaming van de belangrijkste evenementen en competities die interessant zijn voor de consument om op te gokken. Voor zowel de sponsoring als de mediarechten zijn een goede propositie en een compleet ledenbestand met een goede opt-in- of opt-outsysteem doorslaggevend. Een dergelijk systeem moet leden er tegen beschermen om overladen te worden met gokreclame zonder dat zij hiervoor toestemming hebben gegeven. Uiteindelijk is het door de onduidelijkheid over de exacte invulling van de wetgeving voor de sportsector belangrijk om rekening te houden met verschillende scenario’s als het gaat over economische gevolgen van de nieuwe kansspelwet.

Afbeelding (CC): Elleray