Samenwerking door de sportvereniging

De twee vorige delen over 'de vereniging als springplank' hadden 'het sportproduct' en 'de productiemiddelen' als onderwerp. Het hoofdproduct en daarmee ook het verwachte product geeft vanuit de consument bezien veel voordelen op het gebied van de vier P's namelijk: Plezier, Physieke Prestaties en Partners. Daarnaast hebben verenigingen de mogelijkheid om met meer aandacht voor de additionele bijproducten een belangrijke verbetering van het verwachte hoofdproduct te realiseren. Het gaat hierbij om persoonlijke, sociale en maatschappelijke kernkwaliteiten waardoor kinderen beter presteren, met meer plezier en met echte maatjes in een hecht team.

Spelen op een hobbelig veld zonder kleedkamers in een leuk team geeft een hogere waarde dan spelen op een prachtige accommodatie in een dure club met een slecht klimaat

De vereniging speelt door deze additionele bijproducten beter in op meer behoeftes van meer leden en van de maatschappij. De bijproducten geven een belangrijke meerwaarde voor de overheid op het gebied van zorg, welzijn  en onderwijs. Dat is de reden waarom de overheid verenigingen sponsort, waarmee zij hun financiële positie kunnen verbeteren. Er is dus geen sprake van subsidie maar van sponsoring, omdat de overheid in de huidige participatiemaatschappij tegenprestaties verlangt. Voorwaarde voor een goede kwaliteit van de bijproducten is dat de vereniging onder meer de nodige aandacht besteedt aan haar organisatie en in het bijzonder aan de kennis en vaardigheden van de vrijwilligers. Zij vormen immers een hele belangrijke productiefactor die het pedagogisch klimaat en daardoor het plezier bepaalt. Spelen op een hobbelig veld zonder kleedkamers in een leuk team geeft een hogere waarde dan spelen op een prachtige accommodatie in een dure club met een slecht klimaat.

Het beter inspelen op behoeftes van (meer) leden geldt met name voor kinderen met bijzonderheden zoals: obesitas, autisme, adhd, angst of kinderen met een problematiek door een gebrekkige thuissituatie. Sport geeft mogelijkheden om op een positieve en normale manier hulp te bieden en begrip te kweken voor deze kinderen. Als vrijwilligers en leden wat extra informatie hebben over het kind, ontstaat er meer begrip waardoor prestaties en plezier niet verstoord worden door ruis vanwege de beperking.

De extra begeleiding van kinderen in bijzondere omstandigheden door vrijwilligers doorgaans beperkt tot wat extra instructies of wat meer aandacht. De vrijwilligers zullen in praktijk een scholing op dit gebied leuk en interessant vinden. Met meer kennis en een beter verenigingsbeleid zullen vrijwilligers hun werkzaamheden als eenvoudiger en prettiger gaan ervaren. Door een goede samenwerking met de school en ouders kan informatie worden gedeeld waardoor de aanpak beter kan worden afgestemd op de wensen en behoeften van het kind.

Taken die iedere vereniging kan uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

  1. Zorgen voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat en een gezond sportklimaat (waaronder blessurepreventie).

  2. Zorgen voor de vertaling van leerprocessen vanuit het onderwijs naar vereniging en andersom (bijvoorbeeld in projectperioden) plus ondersteuning digitale portfolio.

  3. Samenwerking met wijk, tussen verenigingen, met jeugdzorg en met gemeente.

  4. Vroegtijdig signaleren van opvoed- opgroei- problemen of stoornissen.

  5. Warme overdracht leden die willen veranderen van activiteit (vaste klanten): aansluiten bij wensen en behoeften van de deelnemer, sport- en beweegmogelijkheden in de buurt inzichtelijk maken en kinderen hiermee laten kennismaken.

Maatschappelijke verenigingen fungeren voor kinderen als springplank voor ontwikkelingen op het gebied van zorg, onderwijs en maatschappij. Dit kan simpel door wat extra aandacht voor het additionele product en met een effectieve organisatie. Het mes snijdt naar twee kanten, want dankzij de samenwerking zal ook hoofdproduct van de vereniging in kwaliteit toenemen met als gevolg: hogere Prestaties, nieuwe Partners en meer Plezier. Voor de club kan daardoor het ledental toenemen, met meer betrokken ouders en meer vrijwilligers die ook beter gaan presteren. Synergie geeft hier weer meerdere winnaars: welzijn voor de Jeugd, de zorg, het onderwijs en de verenigingen. Allen samen dragen zij bij aan een betere toekomst en ieder heeft grote voordelen van deze samenwerking. Bij deze samenwerking is het geheel is meer dan de som van de delen.

Vierluik rapport De vereniging als springplank. Lees ook de eerder gepubliceerde blogs in deze serie::


Foto's: Flickr (CC) Poederbach